Menu Contents


wiscom

전력 케이블용 컴파운드

PVC 비난연 케이블 피복용

본문

  • 0.6kV ~ 400kV 케이블 피복체
  • 한국전력 규격 및 IEC 60502 규격을 만족하는 케이블 피복체

특징

  • 평활한 외관
  • 우수한 압출성 및 가공성 특성
  • 고객의 다양한 요구에 맞는 기계적 특성

주요 물성 및 가공온도

Test Item UNIT Value Test method
WPC-502 WSS-ST2
Room Temp. Tensile Strength  Mpa 16 17 IEC-60811
Elongation % 280 280
Aging Test
(100℃×168hr)
Retention of T/S % 91 92 IEC-60811​
Retention of E/L % 85 90
Oil Test
(70℃×4hr)
Retention of T/S % - - ASTM D 638
Retention of E/L % - -
Thermal Stability
(180℃)
Hrs 3:50 3:55 ASTM  D 4202
Specific gravity g/㎤ 1.43 1.44 ASTM D 792
Hardness Shore A 86 86 ASTM D 2240
Loss Of  Mass
(100℃×168hr)
mg/㎠ - 1.02 IEC-60811
Description IEC 60502-2
ST1
IEC 60502-2
 ST2
Application TR-CN/CV CW-SB
0.6kV~6.6kV CV
CATAV CA-WAV
CN/CV